THÂN TỘC – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

BÀI GIẢNG

THÂN TỘC  – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

PGS.TS. Thành Phần

  1. THÂN TỘC

1.1. Khái niệm về thân tộc

Thân tộc là cơ sở tổ chức xã hội mà trong đó các thành viên được xác lập mối quan hệ thông qua mối quan hệ huyết thống và quan hệ gia đình. Đây là mối quan hệ nổi trội nhất trong tất cả các mối quan hệ của xã hội con người và có tác động ảnh hưởng rất lớn đối với các mối quan hệ khác như mối quan hệ chính trị, mối quan hệ kinh tế, mối quan hệ văn hóa, mối quan hệ tộc người v…v…  Hay nói cách khác, thân tộc có thể được xem như là “hạt nhân” của một cơ cấu tổ chức xã hội loài người từ xưa đến nay. Trong mỗi mối dây ràng buộc xã hội bằng huyết thống và hôn nhân sẽ tạo nên cơ sở cho việc xây dựng tính cấu kết cộng đồng và những mối quan hệ xã hội gắn bó mật thiết hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống thân tộc là một trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong ngành dân tộc học và nhân học.

Xem tiếp file PDF

Advertisements
Posted in Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở THÂN TỘC – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

VIDEO RIJA

Posted in Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở VIDEO RIJA

THÂN TỘC – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

THÂN TỘC  – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

PGS.TS. Thành Phần

  1. THÂN TỘC

1.1. Khái niệm về thân tộc

Thân tộc là cơ sở tổ chức xã hội mà trong đó các thành viên được xác lập mối quan hệ thông qua mối quan hệ huyết thống và quan hệ gia đình. Đây là mối quan hệ nổi trội nhất trong tất cả các mối quan hệ của xã hội con người và có tác động ảnh hưởng rất lớn đối với các mối quan hệ khác như mối quan hệ chính trị, mối quan hệ kinh tế, mối quan hệ văn hóa, mối quan hệ tộc người v…v…

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở THÂN TỘC – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gru Hajan 

Tộc người Chăm là một dân tộc có nguồn gốc gắn liền với cư dân Champa cổ. Trong suốt thời gian tồn tại của mình, từ thế kỷ II sau công nguyên đến thế kỷ XV, tộc người Chăm đã được các thư tịch cổ Trung Quốc (Tân Đường Thư, Thuỷ kinh chú…) và các bộ sử của Việt Nam (Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam nhất thống chí…) ghi chép lại với danh nghĩa như là một trong những cư dân Champa cổ xưa.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PALEI – MỘT HÌNH THÁI CƯ TRÚ CỦA CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI CHĂM Ở VIỆT NAM

PALEI – MỘT HÌNH THÁI CƯ TRÚ CỦA CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI CHĂM Ở VIỆT NAM

Gru Hajan

Trong lịch sử phát triển của các dân tộc, hình thái tổ chức cộng cư truyền thống như làng, bản, mường, phum, sóc, buôn, palei… ngày nay được xem như là những tế bào xã hội của Việt Nam nói chung và đặc trưng văn hóa tộc người nói riêng. Đây là đơn vị cơ sở tổ chức xã hội chịu tác động khá nhiều yếu tố khác nhau như địa lý tự nhiên, hình thái sinh hoạt kinh tế, môi trường lịch sử – xã hội, đặc điểm sinh hoạt văn hóa và quan hệ giao lưu văn hóa giữa các dân tộc v.. v…

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở PALEI – MỘT HÌNH THÁI CƯ TRÚ CỦA CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI CHĂM Ở VIỆT NAM

TẾT NGƯỜI CHĂM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CHĂM Ở VÙNG NAM TRUNG BỘ

TẾT NGƯỜI CHĂM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CHĂM Ở VÙNG NAM TRUNG BỘ

Gru Hajan

Tóm tắt (abstract)

Trong quá trình hình thành tộc người, dân tộc Chăm đã từng gắn bó với núi rừng, sông ngòi, biển cả và chịu ảnh hưởng nhiều luồng tín ngưỡng, tôn giáo và nền văn minh, văn hóa khác nhau. Vì vậy, hàng năm người Chăm ở vùng Nam Trung Bộ thường tổ chức nhiều lễ nghi, lễ hội liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và môi trường sinh thái nơi đây. Trong đó, lễ hội Katé và Ramâwan là hai lễ hội lớn nhất trong năm và được nhiều người xem như là ngày “tết” của cộng đồng người Chăm Awal (Chăm Bàni) và người Chăm Ahiér (Chăm Bàlamôn). Nếu như vậy, lễ hội Rija Nagar có phải là lễ “tết” đón mừng năm mới hay không? Bài viết này nhằm lý giải câu hỏi vừa nêu trên.

Đọc tiếp »

Posted in Cham religion, Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở TẾT NGƯỜI CHĂM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CHĂM Ở VÙNG NAM TRUNG BỘ

VĂN HÓA CHĂM

VĂN HÓA CHĂM

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI CHĂM VÀ CHAMPA

  1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Mặc dù trải qua nhiều quá trình biến động của lịch sử và chịu nhiều ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng người Chăm ngày nay vẫn còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống. Đó là nền văn hóa đầy trí tuệ và sáng tạo. Chính vì vậy, ngay từ sau giải phóng thống nhất, việc đẩy mạnh nghiên cứu người Chăm ở Việt Nam đã sớm được quan tâm.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized. Chức năng bình luận bị tắt ở VĂN HÓA CHĂM